سخنان بزرگان http://karook1a.mihanblog.com 2018-10-22T14:25:16+01:00 text/html 2016-11-30T17:26:40+01:00 karook1a.mihanblog.com افشین علم مبارزه ی صهیونیسم http://karook1a.mihanblog.com/post/14 <div id="14805271178549425"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/m9zdg?data[rnddiv]=14805271178549425&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2016-11-25T06:45:53+01:00 karook1a.mihanblog.com افشین حسن عباسی http://karook1a.mihanblog.com/post/13 <div id="14800575311201961"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/cBzCY?data[rnddiv]=14800575311201961&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2016-06-02T16:04:56+01:00 karook1a.mihanblog.com افشین تحریــــــــف امــــــــام(ره) http://karook1a.mihanblog.com/post/12 <iframe title="موشن‌گرافیک/ " تحریــــــــف="" امــــــــام(ره)""="" src="http://raztv.ir/player.php?code=2trpuylpfe&amp;s=480.320" scrolling="no" frameborder="0" height="320" width="480"></iframe><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://raztv.ir/download.php?code=2trpuylpfe" target="_blank" title=""><font color="#000066"><b><font size="4"> دانلود</font></b></font></a><font color="#000066"><b><font size="4"></font></b></font><br><br><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">این کار جدیدترین اثر خانه طراحان انقلاب اسلامی است که در آن به صورت خلاقانه موضوع تحریف اندیشه‌ها و رهنمودهای امام به تصویر کشیده شده است.<br><br>جهت دانلود روی آیکن ،کلیک راست کرده و گزینه&nbsp; (( ذخیره پیوند با نام ....)) یا (( save as target ...)) را انتخاب کنید </font><br><br>منبع : راز تی وی<br></span><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br> text/html 2016-05-19T02:46:25+01:00 karook1a.mihanblog.com افشین مناظره http://karook1a.mihanblog.com/post/11 <div align="right"><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#3333FF" size="5"><b>مناظره - ایران پسابرجام ( 1 )</b></font><br><br><iframe title="مناظره-ایران پسابرجام1" src="http://raztv.ir/player.php?code=e64svnn8de&amp;s=480.320" scrolling="no" frameborder="0" height="320" width="480"></iframe><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#3333FF"><b><font size="5"> <a href="http://raztv.ir/download.php?code=e64svnn8de" target="_blank" title=""><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font color="#3333FF"><b><font size="5">دانلود</font></b></font></font></a></font></b></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font color="#3333FF"><b><font size="5"></font></b></font><br><br>جهت دانلود روی آیکن ،کلیک راست کرده و گزینه&nbsp; (( ذخیره پیوند با نام ....)) یا (( save as target ...)) را انتخاب کنید <br><br><font size="2">منبع : راز تی وی</font><br></font><br><br><div align="right">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></div></div> text/html 2016-05-07T01:06:09+01:00 karook1a.mihanblog.com افشین مهندسی اقتصادی در برابر غصب زمین خداوند http://karook1a.mihanblog.com/post/10 <iframe title="برنامه راز - مهندسی اقتصادی در برابر غصب زمین خداوند" src="http://raztv.ir/player.php?code=oi8xe83pzd&amp;s=480.320" scrolling="no" frameborder="0" height="320" width="480"></iframe><br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#006600"><b><font size="4"> <a href="http://raztv.ir/download.php?code=oi8xe83pzd" target="_blank" title="">دانلود</a></font></b></font><br><br><br><font size="2">برنامه راز با حضور دکتر «<strong>حسن عباسی</strong>» کارشناس مسائل استراتژیک و «<strong>نادر طالب زاده</strong>» مجری و کارشناس</font><br><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="5"><font size="2"><font color="#CC0000"><font color="#000000">جهت دانلود روی آیکن ،کلیک راست کرده و گزینه&nbsp; (( ذخیره پیوند با نام ....)) یا (( save as target ...)) را انتخاب کنید </font></font></font></font></span></span></font><br><br><br>منبع : راز تی وی<br><br><br> text/html 2016-04-30T09:11:44+01:00 karook1a.mihanblog.com افشین بازدارندگی ایران در مقابل غرب http://karook1a.mihanblog.com/post/9 <br><div align="right"><br><iframe title="بازدارندگی ایران در مقابل غرب" src="http://raztv.ir/player.php?code=2p5kil7vso&amp;s=480.320" scrolling="no" frameborder="0" height="320" width="480"></iframe><br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://raztv.ir/download.php?code=2p5kil7vso" target="_blank" title=""><font size="4" color="#006600"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> دانلود</font></b></font></a><font size="4" color="#006600"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font></b></font><br><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="5"><font size="2"><font color="#CC0000"><font color="#000000">جهت دانلود روی آیکن ،کلیک راست کرده و گزینه&nbsp; (( ذخیره پیوند با نام ....)) یا (( save as target ...)) را انتخاب کنید <br><br><br>منبع : راز تی وی</font></font></font></font></span></span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></font><br><br><br><br><br><br></div>